امروز چندم تاریخ است ؟ جهان در چرخش مکرر خود از نقطه گذاری های معهود ما می گذرد . اما پیش از آنکه کسی از غار بدر آمده ، ستارگان را رصدکند نیز جهان ، سال و ماه و هفته را بی نام و نشانه ای از پاشنه در می کرده است . گیاهان می شکفته اند و زاویه تابش خورشید جانشان می بخشیده است . آب ها در شیب راه ها جاری بوده اند و آبادی ها در مسیرشان می بالیده اند . امروز جهان چند ساله است ؟ اگر سال درخت را با نشانه ای می شود شناخت یا از چین های آرنج آدمی روزگار سپری شده اش را دریافت .... جان جهان چند ساله است ، راهی به جز روایت ابطال پذیر کاشفان وجود دارد ؟

منبع : جوی آباد |تعلیق
برچسب ها : جهان