نمی دانم چه بخش از یادداشت یک کانال مدیریتی را به خاطر می آورم اما آنچه در دسترس ذهن م باقی ست از این قرار است که ؛ انسان ها سه دسته اند ، آنها که مثل ماهی کپور همواره قربانی اند ، گروه بعدی مثل کوسه ها در یک معادله دائمی برنده - بازنده ، رابطه ای به جز کشتن و دریدن با دیگران برقرار نمی کنند و همه را صرفاً به شکل وعده های غذا می بینند . دسته آخر آنهایی اند که جهان بی انتها را چندان فراخ می بینند که می شود در آن همه برخوردار و هر کس فضای مناسب برای تکاپو و تفرج داشته باشد . تعامل این گروه با دیگران برای تبادل تجربیات و فرصت هاست و از برنده شدن همه دچار اضطرار و وحشت نمی شوند . آنها مثل دلفین ها اگرچه در گروه موجودات مهاجم قرار نمی گیرند اما به اقتضای موقعیت قوی عمل می کنند و توان تغییر وضعیت های خطرناک را به نفع خود دارند . دلفین ها با حفظ آمادگی درگیر بازی می شوند و چندان چالاک عمل می کنند ، که حریف  متقاعد به قابلیت آنها می شود ... از خاطرم گذشت ؛ رقصی چنین میانه میدان م ، آرزوست !

منبع : جوی آباد |تغییر معیار
برچسب ها : گروه